Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

Standardy działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej

 

O projekcie

Projekt "Standardy działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 - 31.03.2014

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 18 organizacji pozarządowych zrzeszonych w ramach Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej Fundacji "OIC Poland".

Sieć ma charakter otwarty - przystąpić do niej może każda organizacja w dowolnym momencie, jednak wiąże się to z deklaracją przyjęcia i wdrożenia standardów.

Cele projektu:

Bardzo zróżnicowana działalność i metody pracy organizacji zrzeszonych w Sieci Współpracy, wymusiły potrzebę wypracowania wspólnych i profesjonalnych standardów współpracy. Różnorodność organizacji zrzeszonych w Sieci, jest jej wielką zaletą, ale jednocześnie barierą, w szczególności barierą we współpracy. Nie można ujednolicić przedmiotu działalności organizacji, ale można pokusić się o stworzenie wspólnych, jednolitych standardów pracy. Projekt zakłada profesjonalizację działań Sieci Współpracy oraz jej organizacji członkowskich, poprzez wprowadzenie jednolitych mechanizmów samoregulujących.

Standardy będą wyrazem profesjonalizmu przestrzegającej jej organizacji. Pozwoli to na zniwelowanie większości barier we wzajemnej współpracy, a przede wszystkich wpłynie na postrzeganie danej organizacji przez podmioty zewnętrzne jako solidnego i profesjonalnego partnera.

Działania:

1.TWORZENIE STANDARDÓW

Powołany zostanie 10 -osobowy Zespół standaryzacyjny, którego celem będzie wypracowanie standardów. Prace zespołu poprzedzi szeroka dyskusja i diagnoza, w celu wyboru usług i obszarów do standaryzacji. Zespół wspomagać będzie Ekspert ds. Standaryzacji zewnętrzny oraz facilitator odpowiedzialny za proces grupowy. Organizacje członkowskie Sieci zostaną przygotowane do wdrożenia standardów podczas szkoleń.

2.STOSOWANIE STANDARDÓW

Wdrożenie i dostosowanie organizacji do przyjętych standardów oraz przygotowanie jej do procesu certyfikacji. Odpowiedzialni za to będą wyłonieni w organizacji Pełnomocnicy ds. standardów.

W okresie wdrażania, każda z organizacji będzie mogła korzystać ze wsparcia superwizorów i doradców z różnych dziedzin.

3.CERTYFIKACJA

Proces certyfikacji polegał będzie na ocenie czy organizacje Sieci wdrożyły i przestrzegają standardów. Decyzję o tym podejmie Kapituła wybrana spośród przedstawicieli NGO z sieci.

Zakończeniem projektu będzie uroczysta Gala i wręczenie Certyfikatów.

Standardy

1.Standard zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych

 • Zapewnienie zróżnicowane źródła dochodów organizacji, na przykład: składki członkowskie, środki na zadania zlecane
 • Określenie zasad zarządzania posiadanymi i uzyskanymi środkami finansowymi
 • Utworzenie rachunku bankowego organizacji
 • Określenie miejsca i sposobu przechowywania dokumentacji
 • Planowanie wydatków i przychodów
 • Utworzenie procedury zdobywania środków zewnętrznych
 • 2.Standard zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych

 • Udokumentowany podział zadań między członków organizacji
 • Utworzenie systemy motywacyjnego w organizacji
 • Utworzenie polityki szkoleniowej
 • Obsługa organizacji i klientów
 • 3.Standard zgodności prawnej prowadzonych działań w organizacji pozarządowej

 • wewnętrzny system weryfikacji poprawności formalno-prawnej
 • utworzenie programu polityki rachunkowości
 • 4.Standard budowania partnerstwa wewnątrzsektorowego

 • Znajomość i przestrzeganie misji Sieci, celów oraz struktury przez organizacje członkowskie
 • 5.Standard budowania partnerstwa międzysektorowego

 • większe zaangażowanie w tworzenie polityk lokalnych, regionalnych i krajowych
 • większe zaangażowanie na rzecz tworzenia reprezentacji organizacji pozarządowych
 • pobierz Informator z opisem standardów

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja "OIC Poland"

Ul. Gospodarcza 26

20-213 Lublin

Tel.: 81 710-46-42

e-mail: magdalena.laban@oic.lublin.pl

osoba do kontaktu: Magdalena Łaban