Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza

 

O projekcie

Projekt "Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza" realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, priorytet 3 "Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych", działanie 3.1 "Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy zagranicznej" finansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie:

Lider:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" - Polska

Partnerzy:

Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach - Polska

European fund of recreational, natural, environmental and humanitarian activity assistance "Futurus XXI" - Ukraina

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój współpracy 60 polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych w ciągu 24 miesięcy

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2013 do 28 lutego 2015 r.

Projekt zakłada powstanie międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych, która pozwoli na rozwój trwałej i efektywnej współpracy. Zapewnienie efektu trwałej współpracy odbędzie się m.in. poprzez wspólny udział organizacji w realizacji pierwszych inicjatyw partnerskich. Będzie to okazją na poznanie się (formalne i nieformalne), poznanie metod pracy i działania oraz wymianę doświadczeń. Te pierwsze doświadczenia współpracy są niezwykle cenne i wypracowane tu metody współpracy pozwolą na zawiązywanie współpracy w przyszłości. Stworzenie trwałej, zinstytucjonalizowanej platformy współpracy i wymiany doświadczeń pozwoli zlikwidować większość barier, które ograniczały międzynarodową współpracę NGO.

Działania w projekcie

Projekt przewiduje stworzenie Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych Pogranicza. Organizację pozarządowe z Polski i Ukrainy będą miały okazję zapoznać się z koncepcją Sieci i do niej przystąpić podczas cyklu spotkań informacyjno promocyjnych organizowanych po obu stronach granicy.

Koordynację działań Członków Sieci, a także wsparcie informacyjne i doradcze zapewniają sekretariaty Sieci prowadzone przez każdego z Partnerów.

W celu wzajemnego poznania się i zacementowania współpracy, organizacje pozarządowe, zrealizują pierwsze wspólne inicjatywy w czterech obszarach działania NGO i będą to:

Obszar "Kultura i dziedzictwo kulturowe"
 • Inicjatywa "Cmentarze po obu stronach Bugu"
 • Przeprowadzenie eksploracji terenowej i dokumentacji fotograficznej starych cmentarzy po stronie polskiej i ukraińskiej. Zadanie to poprzedzone będzie pracami porządkowymi na nieczynnych, zaniedbanych cmentarzach.
Obszar "Środowisko i dziedzictwo przyrodnicze"
 • Inicjatywa "Cztery pory roku"
 • Imprezy mają pokazać region Polesia po obu stronach Bugu przez pryzmat plenerów i imprez towarzyszących, organizowanych w różnych porach roku.
Obszar "Wolontariat i młodzież"
 • Inicjatywa "Historyczne i kulturowe pomniki polsko - ukraińskiego Polesia"
 • Wyszukanie, opisanie i przygotowanie materiałów promujących historyczne i kulturowe pomniki Polesia przez ekspedycje wolontariuszy. Efektem inicjatywy będzie stworzenie serii filmów i udostępnienie ich w Internecie pod nazwą "Wirtualne podróże"
Obszar "Społeczeństwo obywatelskie i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
 • Inicjatywa "Społeczeństwo obywatelskie"
 • Cykl warsztatów i wizyt studyjnych w biurach bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w celu zachęcenia innych NGO do uruchamiania punktów bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Inicjatywy

Inicjatywy

 • Obszar "Kultura i dziedzictwo kulturowe"
 • Inicjatywa "Cmentarze po obu stronach Bugu"

Projekt badawczy obejmuje badania inskrypcji nagrobnych pochodzących z cmentarzy różnych wyznań chrześcijańskich (rzymskokatolickich, prawosławnych, greckokatolickich) na terenie Polesia Zachodniego. Badania prowadzone będą na zarówno po stronie polskiej wymienionego obszaru, jak i po stronie ukraińskiej (obwód wołyński).

Wybór terytorium badawczego uzasadnia fakt, iż na Polesiu zachodnim od lat funkcjonują , kontaktują się i przenikają różne systemy etniczne, kulturowe i religijne, a ludność jest zróżnicowana pod względem wyznaniowym.

Interesujące dla wniosków odnośnie specyfiki inskrypcji nagrobnych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego jest sytuowanie problematyki badawczej w kontekście historycznym, uwzględniającym dzieje chrześcijaństwa, zwłaszcza chrześcijaństwa wschodniego na tym obszarze. Wymieniony projekt wpisuje w istniejące już badania naukowe nad inskrypcjami nagrobnymi, prowadzone m.in. przez R. Sulimę, W. Szerszunowicza, J. Kolbuszewskiego, W. Kapiszewskiego, M. Rodenkówny, K. Długosza, I. Borkowskiego i in. Wśród najnowszych badań nad inskrypcjami nagrobnymi wymienić tu należy projekt badawczy prowadzony w ramach grantu własnego pt. "Strukturalno-semantyczny opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny", realizowany w latach 2005-2008 w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS.

Badania nad nekropoliami pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego prowadzone będą w kontekście ogólnych problemów badawczych rozwoju kultury materialnej i duchowej regionu. W szczególności dotyczy to problematyki zachowania i ewolucji obrzędowości pogrzebowej. W ujęciu kulturoznawczym i religijnym inskrypcje nagrobne dostarczają wiedzy na temat specyfiki widzenia świata przez miejscową ludność, postrzegania życia doczesnego i podejścia do śmierci, dostarczają więc danych pomocnych przy odtwarzaniu charakterystyki etnokulturowej badanego obszaru. Napisy nagrobne dostarczają informacji językoznawczych, m.in. na temat struktury i dynamiki systemu antroponimicznego, językowych eufemizmów śmierci, osobliwości dialektalnych napisów itp.

Poza celami naukowych projekt zakłada realizację celów wychowawczych, m.in. poprzez prace porządkowe na zaniedbanych cmentarzach wykonywane przez studentów i uczniów z Polski, Ukrainy. Eksploracja terenowa cmentarzy, w szczególności cmentarzy nieczynnych i niejednokrotnie zaniedbanych, pozwoli na określenie stanu zachowania nekropolii po stronie polskiej i ukraińskiej.

W realizacji projektu określono następujące zadania badawcze:

1. Przeprowadzenie eksploracji terenowej i dokumentacji fotograficznej po stronie polskiej i ukraińskiej. Zadanie to poprzedzone będzie pracami porządkowymi na nieczynnych, zaniedbanych cmentarzach.

2. Transkrypcja napisów nagrobnych i opracowanie kartoteki inskrypcji

3. Analiza inskrypcji:

 • - określenie struktury i semantyki elementów napisów nagrobnych (obligatoryjnych i fakultatywnych)
 • - analiza typologiczna i stylistyczna tekstów nagrobnych
 • - rekonstrukcja tradycyjnego światopoglądu ludowego odzwierciedlonego w części metaforyczno-peryfrastycznej inskrypcji
 • - analiza napisów nagrobnych w kontekście tradycyjnej obrzędowości pogrzebowej i sytuacji religijnej badanych obszarów

4. Wnioski końcowe.

W projekcie przewiduje się organizację obozów dwóch naukowych po stronie polskiej i ukraińskiej. Wyniki badań będą prezentowane w postaci referatów wygłoszonych podczas 2 konferencji naukowych podsumowującej realizację projektu. Wymiernym efektem opracowania podjętego problemu będzie publikacja książkowa zawierająca poza pracami naukowymi także obszerny wybór najciekawszych fotografii z nekropolii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego jako materiały pokonferencyjne.

Obszar "Środowisko i dziedzictwo przyrodnicze"

Inicjatywa "Cztery pory roku"

Imprezy mają pokazać region Polesia po obu stronach Bugu przez pryzmat plenerów i imprez towarzyszących, organizowanych w różnych porach roku.

Wiosna - plenery rzeźbiarskie

Warsztaty rzeźby prowadzone przez artystów ludowych. Uczestnicy poznają różne techniki rzeźby oraz będą samodzielnie, pod okiem instruktorów wykonywać własne prace. Elementem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z dokonaniami byłych i obecnych artystów ludowych polskiego i ukraińskiego Polesia.

Z powstałych prac powstanie wystawa polenerowa, która będzie dostępna dla zwiedzających przez 2 miesiące.

Lato - plenery malarskie

Temat wiodący - Poleskie plenery

Uczestnicy pleneru w trakcie warsztatów poznają rożne techniki malarskie, oraz samodzielnie, pod okiem instruktorów będą wykonywać prace malarskie. Tematem wiodącym pleneru będzie przyroda Polesia - Poleskie plenery.

Elementem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z dokonaniami byłych i obecnych artystów polskiego i ukraińskiego Polesia.

Z powstałych prac powstanie wystawa polenerowa, która będzie dostępna dla zwiedzających przez 1 miesiąc.

Jesień - plenery fotograficzne

Temat główny - cuda Polesia.

Zakres pleneru fotograficznego:
 • -doskonalenie umiejętności dostrzegania ciekawych motywów fotograficznych i utrwalania ich za pomocą cyfrowej aparatury fotograficznej,
 • -właściwa korekta zdjęć na sprzęcie komputerowym do celów dokumentacyjnych, dydaktycznych i promocyjnych,
 • -rozwijanie talentów artystycznych, odkrywanie urody i osobliwości krajobrazu, przyrody, wielokulturowego dziedzictwa i życia mieszkańców poleskiej i nadbużańskiej krainy, integracja uczestników pleneru.

Plener rozpoczną zajęcia teoretyczne z prezentacją multimedialną walorów przyrodniczo-krajobrazowych Polesia oraz zajęciami praktycznymi obsługi sprzętu i zasad poprawnego fotografowania. Następnie zostanie opracowany przez uczestników regulamin konkursu na najlepsze prace fotograficzne. Uczestnicy pleneru pod kierunkiem prowadzących odbędą trzy wycieczki w teren oraz piesze wycieczki po najbliższej okolicy.

Z powstałych prac fotograficznych powstanie wystawa poplenerowa, która będzie dostępna dla zwiedzających przez 2 miesiące.

Zima - plenery filmowe

Celem pleneru jest rejestracja audio i wideo kultury ludowej i folkloru Polesia. Będą więc krótkie zajęcia teoretyczne o metodach, zasadach i formach filmowania oraz obsłudze sprzętu do filmowania, Uczestnicy zapoznają się z zasadami pisania scenariusza, scenopisu, planu filmowego,ujęcia, montażu, udźwiekowienia materiału filmowego oraz podstaw grafiki komputerowej. Efektem warsztatów będzie film o artystach ludowych Polesia i zimowych krajobrazach Polesia promujący bogatą kulturę Pogranicza.

Uczestnicy pleneru pod kierunkiem prowadzących odbędą trzy wycieczki w teren oraz piesze wycieczki po najbliższej okolicy: Imprezy towarzyszące: - wystawy poplenerowe - przegląd zespołów ludowych z Polski i UkrainySekretariat

Sekretariat Członków Sieci Współpracy oraz inne organizacje pozarządowe zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych sekretariatów.

Oprócz bieżących informacji o działaniach realizowanych w projekcie, można również uzyskać informacje i doradztwo z zakresu aspektów organizacyjnych, prawnych oraz finansowo - księgowych funkcjonowania NGO.

 

Sekretariat Sieci prowadzony przez Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
Okuninka VIII/13
22-232 Okuninka Polska
tel. 601 168 939;
fax (82) 571 79 21
e-mail: sekretariat_tppp@siecwspolpracy-ngo.pl

 

Sekretariat Sieci prowadzony przez European fund of recreational, natural, environmental and humanitarian activity assistance "Futurus XXI"
2G Makovskogo str.,
Lutsk, 43018
Ukraine
tel./fax.: +380 (332) 26 29 73
e-mail: office_ukraine@siecwspolpracy-ngo.pl

Partnerzy

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND" /www.oic.lublin.pl/

European fund of recreational, natural, environmental and humanitarian activity assistance "Futurus XXI" /www.futurus.org.ua/

Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia http://www.tppp.oic.lublin.pl/