Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

Мережа співпраці неурядових організацій прикордоння

 

Співпраця мережі

Projekt "Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza" realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, priorytet 3 "Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych", działanie 3.1 "Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy zagranicznej" finansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie:

Lider:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" - Polska

Partnerzy:

Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach - Polska

European fund of recreational, natural, environmental and humanitarian activity assistance "Futurus XXI" - Ukraina

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój współpracy 60 polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych w ciągu 24 miesięcy

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2013 do 28 lutego 2015 r.

Projekt zakłada powstanie międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych, która pozwoli na rozwój trwałej i efektywnej współpracy. Zapewnienie efektu trwałej współpracy odbędzie się m.in. poprzez wspólny udział organizacji w realizacji pierwszych inicjatyw partnerskich. Będzie to okazją na poznanie się (formalne i nieformalne), poznanie metod pracy i działania oraz wymianę doświadczeń. Te pierwsze doświadczenia współpracy są niezwykle cenne i wypracowane tu metody współpracy pozwolą na zawiązywanie współpracy w przyszłości. Stworzenie trwałej, zinstytucjonalizowanej platformy współpracy i wymiany doświadczeń pozwoli zlikwidować większość barier, które ograniczały międzynarodową współpracę NGO.

Działania w projekcie

Projekt przewiduje stworzenie Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych Pogranicza. Organizację pozarządowe z Polski i Ukrainy będą miały okazję zapoznać się z koncepcją Sieci i do niej przystąpić podczas cyklu spotkań informacyjno promocyjnych organizowanych po obu stronach granicy.

Koordynację działań Członków Sieci, a także wsparcie informacyjne i doradcze zapewniają sekretariaty Sieci prowadzone przez każdego z Partnerów.

W celu wzajemnego poznania się i zacementowania współpracy, organizacje pozarządowe, zrealizują pierwsze wspólne inicjatywy w czterech obszarach działania NGO i będą to:

Obszar "Kultura i dziedzictwo kulturowe"
  • Inicjatywa "Cmentarze po obu stronach Bugu"
  • Przeprowadzenie eksploracji terenowej i dokumentacji fotograficznej starych cmentarzy po stronie polskiej i ukraińskiej. Zadanie to poprzedzone będzie pracami porządkowymi na nieczynnych, zaniedbanych cmentarzach.
Obszar "Środowisko i dziedzictwo przyrodnicze"
  • Inicjatywa "Cztery pory roku"
  • Imprezy mają pokazać region Polesia po obu stronach Bugu przez pryzmat plenerów i imprez towarzyszących, organizowanych w różnych porach roku.
Obszar "Wolontariat i młodzież"
  • Inicjatywa "Historyczne i kulturowe pomniki polsko - ukraińskiego Polesia"
  • Wyszukanie, opisanie i przygotowanie materiałów promujących historyczne i kulturowe pomniki Polesia przez ekspedycje wolontariuszy. Efektem inicjatywy będzie stworzenie serii filmów i udostępnienie ich w Internecie pod nazwą "Wirtualne podróże"
Obszar "Społeczeństwo obywatelskie i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
  • Inicjatywa "Społeczeństwo obywatelskie"
  • Cykl warsztatów i wizyt studyjnych w biurach bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w celu zachęcenia innych NGO do uruchamiania punktów bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Партнери

Tutaj znajdziesz informację jak przystąpić do Sieci Link

Секретаріат

Sekretariat Członków Sieci Współpracy oraz inne organizacje pozarządowe zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych sekretariatów.

Oprócz bieżących informacji o działaniach realizowanych w projekcie, można również uzyskać informacje i doradztwo z zakresu aspektów organizacyjnych, prawnych oraz finansowo - księgowych funkcjonowania NGO.

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"

Ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin Polska

Tel. (81) 710 46 35;
fax. (81) 746 13 24
e-mail: sekretariat@siecwspolpracy-ngo.pl
www.siecwspolpracy-ngo.pl

Sekretariat Sieci prowadzony przez Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
Okuninka VIII/13
22-232 Okuninka Polska
tel. 601 168 939;
fax (82) 571 79 21
e-mail: sekretariat_tppp@siecwspolpracy-ngo.pl

Sekretariat Sieci prowadzony przez European fund of recreational, natural, environmental and humanitarian activity assistance "Futurus XXI"
2G Makovskogo str.,
Lutsk, 43018
Ukraine
tel./fax.: +380 (332) 26 29 73
e-mail: office_ukraine@siecwspolpracy-ngo.pl